September 26

Hiriki no Yosei

Hiriki no Yosei #Aikido #Айкидо #Yoshinkan / Записаться на занятие aikido-msk.ru

Hiriki no Yosei #Aikido #Айкидо #Yoshinkan / Записаться на занятие aikido-msk.ru